(1)
Letri, L. Y. H.; Mahdor, M. M. .; Suwarno. EKSISTENSI HEWAN HERBIVORA DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili). al muhafidz 2021, 1, 108-120.