IKHWATUL, N.; KARIM, D. A.; SUWARNO. AD-DAKHIL FIT-TAFSIR AT-TAHRIR WA AT-TANWIR (Analisis Israiliyyat Pada Kisah Nabi Musa a.s dan Khidir dalam QS. al-Kahfi 60-82). Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 173-183, 2022. DOI: 10.57163/almuhafidz.v2i2.44. Disponível em: http://jurnal.stiq-almultazam.ac.id/index.php/muhafidz/article/view/44. Acesso em: 29 nov. 2023.